Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu Football Hub

I Wstęp

II Definicje

III Postanowienia ogólne

IV Zasady korzystania z Serwisu – prawa i obowiązki Użytkownika

V Niedozwolone sposoby korzystania z Serwisu i odpowiedzialność Użytkownika

VI Prawa Administratora

VII Odpowiedzialność Administratora

VIII Warunki rozwiązywania Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych

IX Własność intelektualna

X Ochrona danych osobowych

XI Reklamacje

XII Postanowienia końcowe

I Wstęp

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu, rejestrujący się lub zgłaszający drużynę oraz zawodników w Serwisie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Dopiero po akceptacji jego postanowień może rozpocząć korzystanie z Serwisu.

Poniższy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu.

Regulamin określa również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności wszystkich Użytkowników oraz Administratora Serwisu.

II Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu, jego funkcjonowania oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora, stanowiący regulamin świadczenia Usług Elektronicznych.

2. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym także polityka plików cookies.

3. Regulamin Płatności – zbiór zasad dotyczących płatności za usługi dodatkowe w Serwisie.

4. Regulamin Sklepu Internetowego – zbiór zasad dotyczących zakupów w sklepie internetowym, będącym częścią Serwisu.

5. Regulamin Uczestnictwa w Rozgrywkach – zbiór zasad dotyczących uczestnictwa w darmowych rozgrywkach, których organizację umożliwia Serwis.

6. Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron, portali internetowych udostępnianych w sieci Internet związanych marką Football Hub, którego domeną główną jest adres footballhub.pl, natomiast w skład którego wchodzą również jego subdomeny pod adresami training.footballhub.pl, talk.footballhub.pl, league.footballhub.pl.

7. Administrator – operator Serwisu, Firma świadcząca usługę udostępnienia Serwisu, na rzecz Użytkowników tegoż Serwisu oraz podmioty lub osoby wyznaczone i upoważnione przez Firmę (szczególności posiadające dostęp do narzędzi technicznych, zarządzania treścią Serwisu).

8. Firma – właściciel, Administrator, operator Serwisu świadczący usługę udostępnienia Serwisu na rzecz Użytkowników tegoż Serwisu, którym jest firma PPHU MM Marcin Szpakowski, NIP 8741781934, właściciel marki Football Hub.

9. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności publicznej Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych, przeglądanie treści w tym także Usługobiorca, Użytkownik Zarejestrowany oraz Zawodnik.

10. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie.

11. Zawodnik – Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany korzystający z określonych Usług oferowanych przez Serwis, posiadający Profil, w którym dostępny jest zbiór zasobów oraz gromadzone są dane Użytkownika.

12. Baza Kont i Profili – zbiór zasobów, danych, multimediów, informacji udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora Usług.

13. Konto Użytkownika – Konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika Zarejestrowanego, za pomocą którego Użytkownik ten może korzystać w pełni z usług oferowanych przez Serwis. Oznaczone jest ono indywidualnym loginem i hasłem. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik wprowadza dane, multimedia, informacje i zarządza nimi. Konto tworzone jest w procesie rejestracji. Jest zbiorem zasobów w systemie Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Posiadanie Konta w serwisie konieczne jest do użytkowania pełnej funkcjonalności Serwisu, lecz nie jest konieczne do posiadania Profilu Zawodnika w Serwisie oraz przeglądania treści.

14. Login – prywatna nazwa Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie, jaka została przez niego nadana na etapie rejestracji Konta i wykorzystywana do logowania się do danego Konta.

15. Profil – upubliczniona strona Użytkownika lub drużyny Użytkownika zawierająca dane, multimedia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie oraz zebrane na podstawie jego korzystania z Serwisu, informacje dotyczące jego sportowej aktywności powiązanej z użytkowaniem Serwisu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Tworzony w procesie rejestracji lub zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy bądź na adres e-mail Serwisu.

16. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Administratora, Firmę) na rzecz Usługobiorcy (Użytkownika) za pośrednictwem Serwisu, m.in. prowadzenie Kont oraz Profili, obsługa Newslettera.

17. Newsletter – jedna z Usług Elektronicznych pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora dotyczących Serwisu.

18. Usługodawca – Administrator, Firma, operator Serwisu świadczący usługę udostępnienia Serwisu na rzecz Użytkowników tegoż Serwisu, którym jest firma PPHU MM Marcin Szpakowski, NIP 8741781934, właściciel marki Football Hub.

19. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości, korzystająca z Usługi Elektronicznej, będąca Użytkownikiem Serwisu zawierająca umowę świadczenia Usług Elektronicznych.

20. Umowa – umowa świadczenia Usług Elektronicznych zawarta między Użytkownikiem (Usługobiorcą) a Administratorem (Usługodawcą) z chwilą akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności przez Użytkownika.

III Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, jego funkcjonowania, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora, stanowi on również regulamin świadczenia Usług Elektronicznych.

2. Właścicielem Serwisu oraz marki Football Hub jest firma PPHU MM Marcin Szpakowski z siedzibą w Gdańsku, NIP 8741781934.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, zasady świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia owych Usług Elektronicznych, a także proces reklamacji.

4. Serwis zrzesza Użytkowników o podobnych zainteresowaniach, będących związanymi z piłką nożną.

5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą Umowę między Użytkownikiem (Usługobiorcą) a Firmą, dotyczącą użytkowania Serwisu.

7. Przedmiotami działalności są Usługi Elektroniczne świadczone przez Serwis, a dokładnie: umożliwienie nawiązania kontaktów pomiędzy Użytkownikami, Użytkownikami a Firmą oraz podmiotami bezpośrednio współpracującymi z Firmą; umożliwienie przeglądania oraz dodawania treści związanych z piłką nożną o charakterze dziennikarskim, czyli usługi polegające na informowaniu Użytkowników o aktualnych wydarzeniach sportowych i zdarzeniach z nimi związanych oraz opiniach na ich temat; umożliwienie Użytkownikom zakładania Kont oraz Profili osobowych oraz Profili drużyn sportowych, prezentacji osiągnięć sportowych; przeglądania treści udostępnionych przez innych Użytkowników; korzystania z usług ułatwiających organizację wydarzeń sportowych; umożliwienia przeprowadzenia zakupu usług dodatkowych oraz zakupów w sklepie internetowych; umożliwienie korzystania z usługi Newsletter.

8. Zasady przeprowadzenia zakupu usług dodatkowych oraz zakupów w sklepie internetowych są szczegółowo określone w Regulaminie Płatności oraz Regulaminie Sklepu Internetowego, które dostępne są w Serwisie.

9. Zasady uczestniczenia w rozgrywkach organizowanych przy wykorzystaniu Serwisu są określone w Regulaminie Uczestnictwa w Rozgrywkach oraz w Regulaminie Rozgrywek, które są dostępne w Serwisie.

10. Administrator nie jest organizatorem wydarzeń sportowych (tzn. meczy piłkarskich, będących częścią rozgrywek), przygotowanie których ułatwia wykorzystywanie Serwisu i świadczone w nim usługi. Użytkownicy Serwisu są organizatorami wydarzeń przygotowywanych z wykorzystaniem Serwisu i odpowiadają za ich przebieg. Serwis zrzesza jedynie organizatorów tych wydarzeń.

11. Administrator ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych. Treści owe, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

12. Serwis oraz Administrator nie są stroną w stosunkach pomiędzy Użytkownikami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z użytkowaniem Serwisu.

IV Zasady korzystania z Serwisu – prawa i obowiązki Użytkownika

1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie urządzenia – komputer, smartfon, itp. – wyposażonego w system operacyjny, dostęp do sieci Internet oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych – przeglądarkę internetową. Dla prawidłowego działania funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika włączonej obsługi Java Script oraz włączonej w przeglądarce obsługi plików cookies.

2. Każdy Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz w całości akceptuje opisane postanowienia.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4. Korzystanie w pełni ze wszystkich usług Serwisu wymaga stworzenia konta (rejestracji) jako Użytkownik Zarejestrowany. Korzystanie z Usługi rozgrywek w Serwisie wymaga stworzenia Profilu (zgłoszenia jako Zawodnik).

5. Rejestracja osoby fizycznej w Serwisie w celu stworzenia Konta dokonywana jest za pośrednictwem Internetu, poprzez:
– wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym podaje: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail oraz tworzy Login i hasło do Konta,
– wykorzystanie posiadanego profilu w portalu facebook.com; rejestracja taka możliwa jest gdy Użytkownik jest zalogowany w swoim profilu w portalu facebook.com oraz wyrazi zgodę na pobranie danych z portalu facebook.com do Serwisu: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail,
– wykorzystanie posiadanego konta Google; rejestracja taka jest możliwa gdy Użytkownik jest zalogowany w swoim profilu google.com oraz wyrazi zgodę na pobranie danych z portalu google.com do Serwisu: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail,
– wykorzystanie posiadanego profilu w portalu twitter.com; rejestracja taka jest możliwa gdy Użytkownik jest zalogowany w swoim profilu w portalu twitter.com oraz wyrazi zgodę na pobranie danych z portalu twitter.com do Serwisu: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail.

6. Zgłoszenie osoby fizycznej w celu stworzenia Profilu Zawodnika odbywa się poprzez:
– rejestrację Użytkownika w Serwisie,
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego drużyny, w celu zgłoszenia drużyny, w którym Użytkownik zgłaszający drużynę podaje dane poszczególnych Zawodników, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz opcjonalnie inne dobrowolne informacje,
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawodnika, w którym Zawodnik podaje: imię, nazwisko, datę urodzenia, przynależność do zespołu, oraz opcjonalnie inne dobrowolne informacje.

7. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto oraz tylko jeden Profil.

8. Zakazuje się udostępniania danych logujących swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont innych Użytkowników, w szczególności Użytkownik nie może udostępniać hasła osobom trzecim ani współdzielić Konta z innymi osobami.

9. Użytkownik ma prawo do wniesienia prośby o aktualizację danych w Profilu. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do edytowania i obowiązek aktualizacji danych swojego Konta.

10. Użytkownik zobowiązany jest do podawania i wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

11. Utworzenie Konta lub Profilu jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Firmą Umowy na czas nieokreślony.

11. Świadczenie Usług Elektronicznych w formie prowadzenia Konta oraz Profilu przez Administratora jest nieodpłatne.

12. Umowa świadczenia Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta oraz na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa świadczenia Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu statystyk, multimediów oraz innych treści niebędących reklamą w Serwisie również zawierana jest na czas nieokreślony.

13. Administrator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia danych osobowych Użytkownika na podstawie stosownych dokumentów urzędowych. W przypadku niedostarczenia stosownych dokumentów przez Użytkownika lub stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości autentyczności danych, Administrator może usunąć Konto Użytkownika.

14. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
– przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw własności, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych podmiotów,
– powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
– powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócać działanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
– niepodejmowania żadnych działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów.

V Niedozwolone sposoby korzystania z Serwisu i odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z Usług Elektronicznych oferowanych przez Serwis.

2. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich w Serwisie bez ich zgody.

3. Użytkownik umieszczając materiały oświadcza, że nie są one obciążone prawami osób trzecich.

4. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie w formie przeglądania treści oraz ich udostępniania i publikacji do dalszego przeglądania.

5. Użytkownik udostępniający materiały ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za następstwa i roszczenia powstałe wskutek wykorzystania tych materiałów w sposób niezgodny z Regulaminem.

6. W celu publikacji poza Serwisem materiałów umieszczonych, należących do Serwisu należy zawsze umieszczać link do Serwisu oraz informację, że materiały pochodzą z Serwisu.

7. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

8. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do publikacji i dystrybucji jakichkolwiek materiałów naruszających prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej, zapisów umów czy praw osób trzecich (w tym także tajemnic handlowych, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych).

9. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do publikacji jakichkolwiek materiałów, dodawania treści, które naruszają przepisy prawa oraz które naruszają zasady kultury i dobrych obyczajów: treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne, naruszające dobre imię osób trzecich, o charakterze rasistowskim, o charakterze pornograficznym lub erotycznym, noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwych, o charakterze bezprawnym, nieprawdziwych oraz wprowadzających w błąd Użytkowników.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia treści, których charakter może naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszy Regulamin.

11. Dane kontaktowe Użytkowników Serwisu umieszczane przez nich w Serwisie mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników jedynie do celu, w jakim zostały podane, czyli przeglądanie treści oraz ułatwienie komunikacji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich dalsze przetwarzanie, gromadzenie, dystrybucja, bez zgody ich właścicieli jest zabronione.

12. Użytkownik nie może podawać się za inną osobę czy inny podmiot, faktycznie istniejący lub fikcyjny, ani utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem. Nie może również logować się i korzystać z Kont innych Użytkowników Serwisu.

13. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może usunąć naruszające Regulamin materiały lub całe Konto danego Użytkownika.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, akceptacji i zmiany treści wszelkich materiałów, Kont oraz Profili Użytkowników.

15. Użytkownik nie może publikować reklam ani ofert handlowych, bez zgody Administratora. Żadne treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie nie mogą mieć charakteru reklamowego, promować towarów, usług, marek itp. Wyjątkiem jest uzyskanie zgody Administratora oraz określenie warunków owej publikacji (ewentualne zapytania należy kierować na adres e-mail kontakt.footballhub@gmail.com).

16. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozsyłania reklam towarów, usług, serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

17. Użytkownik, który wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu wykorzysta Serwis dla celów marketingowych lub promocyjnych, zobowiązuje się naprawić wynikłą z tego tytułu szkodę, w szczególności zwróci operatorowi Serwisu utracone korzyści wyliczone według stawek wynagrodzenia za reklamę, stosowanych przez Administratora wobec reklamodawców korzystających z Serwisu.

18. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia naruszenia i nadużycia do Administratora oraz zgłoszenia prośby o usunięcie kwestionowanego przez niego materiału. Zgłoszenia mające na celu weryfikację lub usunięcie wspomnianych materiałów należy kierować na adres e-mail kontakt.footballhub@gmail.com lub skorzystać z formularza zgłoszenia w portalu opisanego „Zgłoś nadużycie”.

19. Zabrania się w Serwisie działania w sposób niepożądany:
– umieszczania i rozpowszechniania oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,
– umieszczania i rozpowszechniania oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uniemożliwiania automatycznego przetwarzania lub gromadzenia i przekazywania danych, zakłócania pracy Serwisu,
– umieszczania i rozpowszechniania haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do jakichkolwiek informacji.
– przeszkadzania innym Użytkownikom w korzystaniu z Serwisu, a w szczególności umieszczania i rozprowadzania wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania.

20. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie nieprawdziwych danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

21. Użytkownik może zamieścić treść w Serwisie, jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw do rozpowszechniania tej treści. Użytkownikowi muszą przysługiwać prawa autorskie do danej treści i musi być on upoważniony do zezwalania na rozpowszechnianie wizerunków. Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z Serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych, informacyjnych.

22. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną działaniami w Serwisie, w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich i pokrewnych, dóbr osobistych i innych praw związanych z udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem, itp. określonych danych oraz podawania nieprawdziwych danych, ujawniania informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, a także gromadzenie, przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych innych Użytkowników z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

23. W przypadku zamieszczenia materiałów, treści niespełniającej wymogów praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw.

VI Prawa administratora

1. Użytkownik, umieszczając w swoim Koncie lub Profilu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów własnych dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

2. Użytkownik udziela Administratorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania zamieszczonych przez danego Użytkownika treści, w szczególności wizerunków w celu przygotowania wszelkiego rodzaju materiałów na użytek Administratora.

3. Administrator świadczy Usługi odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od warunków świadczenia poszczególnych Usług w Serwisie.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania do Użytkowników e-mailem komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu; okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy, konserwacji lub rozwiązywania problemów technicznych.

5. Administrator ma prawo do umieszczania własnych treści oraz reklam, w dowolnym miejscu Serwisu, w tym na stronach drużyn, rozgrywek, Profilach Użytkowników, itp. Umowy reklamowe Administrator zawiera bezpośrednio z reklamodawcami na warunkach ustalanych indywidualnie.

VII Odpowiedzialność administratora

1. Administrator zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu Usługi nie są objęte gwarancją.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
– treść, formę i rzetelność informacji oraz materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
– treści i zawartość wiadomości przesyłanych na konta Użytkowników Zarejestrowanych przez innych Użytkowników Zarejestrowanych Serwisu,
– naruszenie praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i pokrewnych) do materiałów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników,
– następstwa wejścia w posiadanie loginu i hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności poprzez udostępnienie loginu i hasła przez Użytkownika osobie trzeciej,
– jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów oraz innego szkodliwego oprogramowania, które może być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć, filmów lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne materiały dotyczące owej osoby.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika Serwisu względem innego Użytkownika.

7. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy rozwiązują między sobą sami. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności, również prawne, związane z rozwiązywaniem sporów między Użytkownikami. Użytkownicy sami odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych przez nich wzajemnych zobowiązań.

8. Administrator nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

9. Administrator zastrzega, że Serwis działa jedynie jako pośrednik pomagający w komunikowaniu się Użytkowników i ułatwiający promowanie piłki nożnej. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu.

VIII Warunki rozwiązywania Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych

1. Zarówno Użytkownik, jak i Administrator mają prawo wypowiedzieć Umowę świadczenia Usług Elektronicznych.

2. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez likwidację Konta lub Profilu. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie prośby o usunięcie za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt.footballhub@gmail.com. Wypowiedzenie owe procesowane będzie w przeciągu 3 dni roboczych.

3. Administrator i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę świadczenia Usługi Elektronicznej w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym w drodze porozumienia stron.

4. Administrator może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści niezgodne z Regulaminem lub gdy Użytkownik przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie wykazał żadnej aktywności w związku z działalnością Serwisu. Wypowiedzenie owe procesowane będzie w przeciągu 3 dni roboczych, a Użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail podany dla Konta.

5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może usunąć naruszające Regulamin materiały, jak i całe Konto danego Użytkownika. W razie rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, Administrator może dokonać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym poprzez natychmiastowe usunięcie Konta Użytkownika oraz zablokowanie Użytkownikowi dostępu w przyszłości do Serwisu.

IX Ochrona własności intelektualnej

1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, teksty, materiały graficzne, funkcjonalność, logotypy, znaki towarowe, pliki, oprogramowanie oraz baza danych (za wyjątkiem tych umieszczanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników), wraz z ogólnym wyglądem, układem i kompozycją Serwisu są chronione i stanowią własność Firmy PPHU MM Marcin Szpakowski, NIP 8741781934. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy. Bez wyraźnej zgody Administratora Użytkownik nie ma prawa, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, edytować, sprzedawać, ani udzielać licencji na nie.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Firmie, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Firmie oraz może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Użytkownik przesyłając multimedia i treści z zamiarem umieszczenia w Serwisie udziela Administratorowi, nieodpłatnej licencji do korzystania z autorskich praw do nich.

4. Licencja upoważnia Serwis do korzystania z multimediów i treści przez czas nieokreślony pod adresami internetowymi Serwisu, szczególnie w zakresie rozpowszechniania multimediów i treści poprzez: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęć i innych treści w taki sposób, aby każdy zainteresowany mógł mieć do nich dostęp.

5. Licencja udzielona Serwisowi upoważnia Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Użytkownika, do opracowań multimediów, w szczególności zdjęć i wideo przez obróbkę cyfrową w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia treści (zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu, itp.) do formatów umożliwiających korzystanie przez Serwis.

6. Użytkownik oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą przesłanych multimediów i treści lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do owych; osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi oraz że jego prawa do nich nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone.

7. Użytkownik oświadcza, że osoby występujące na zdjęciach i wideo, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację zdjęcia lub wideo i oświadczyły, że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.

8. Użytkownik na prośbę Serwisu przedstawić powinien odpowiednie dokumenty potwierdzające stan, o którym mowa w poprzednich punktach Regulaminu.

9. Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez dane lub treści zamieszczone w ramach Serwisu przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie Administratora Serwisu, wskazując na dokładną lokalizację owych, prawo jakie zostało przez nie naruszone oraz okoliczności i dowody występowania naruszonego prawa.

10. Po otrzymaniu powiadomienia, Administrator niezwłocznie zablokuje dostęp do danych lub treści wskazanych w powiadomieniu, aż do momentu weryfikacji.

11. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

12. Administrator może także z własnej inicjatywy usunąć z Serwisu określone dane lub zakazać ich udostępniania, przechowywania, itp. określonych danych i treści, jeśli poweźmie wiarygodne informacje o ich nielegalności lub bezprawności.

13. Wszystkie nazwy handlowe, produktów, nazwy firm i ich logotypy użyte w Serwisie należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.

X Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, podane przez Użytkownika dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku zamieszczania danych w Profilu przez Użytkownika oraz podania danych w zgłoszeniu, w Serwisie, przetwarzanie ich następuje na podstawie udostępniania do publicznego przeglądania przez Użytkowników (opublikowanie tych danych na stronie Serwisu internetowego).

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie wynikające z korzystania przez Użytkownika z materiałów zawartych w Serwisie.

4. Administrator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim w sposób inny niż zawarty w Regulaminie.

5. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkowników wprowadzanych w Serwisie.

6. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz udostępnionego wizerunku. Jeżeli dokumenty będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek, Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem.

7. Wszelkie dane umieszczane przez Użytkowników nie są umieszczane na serwerach Administratora, lecz na serwerach dostawcy usługi hostingowej.

8. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowy, ochrony danych osobowych oraz polityki plików cookies zawartych jest w dokumencie Polityka Prywatności stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

XI Reklamacje

1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu, Użytkownik powinien przesłać wiadomość opisaną tytułem „Reklamacja” na adres e-mail kontakt.footballhub@gmail.com.

2. W treści wiadomości dotyczącej reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć wszelkie szczegóły niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przez Administratora, to znaczy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

4. Odpowiedzi udzielane w sprawie reklamacji będą wysyłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XII Postanowienia końcowe

1. Wszelka komunikacja z Administratorem Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany adres e-mail kontakt.footballhub@gmail.com.

2. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Administratora, zobowiązują Użytkownika, pod warunkiem, iż został on poinformowany o zmianach i nie wypowiedział Umowy.

4. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego rozwiązania sporu.

5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.